Általános tájékoztató

Jelen adatvédelmi szabályzat a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.; cg: 09-09-016813, adószám: 21829510-2-09) – továbbiakban: Szolgáltató – által üzemeltetett www.fonixinfo.hu honlapon – továbbiakban: Honlap – elérhető szolgáltatások igénybevételi feltételeit tartalmazzák.

A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Honlapot látogató, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személyiségű látogatóra (továbbiakban: Felhasználó(k)).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Társaságunk a vonatkozó jogszabályoknak való folyamatos megfelelés érdekében, illetve szolgáltatási körének bővítésekor egyoldalúan jogosult a szabályzat módosítására. A módosított adatkezelési szabályzat a honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Szabályzatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató a fenti Honlap adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes és hatályos törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

A Szolgáltató felelősséget vállal a Honlapot látogatók személyiségi jogainak védelméért, mindazonáltal kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága teljes körűen nem biztosítható.

A Szabályzatban használt fogalmak törvényi meghatározásai és értelmezései az Info tv. 3. §.-ban foglaltak szerint az alábbiak:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, valamint egy vagy több fizikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Felhasználó/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül – vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Valamint az adatok további felhasználásnak megakadályozása, fénykép, hang- vagy mozgóképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatkezelővel az adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelésre a Honlap oldalán található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. §. (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes megadásával adja meg a Szolgáltató részére és ezzel egyúttal a felhasználó a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket elfogadja.

Az adatkezelés célja: Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat Szolgáltató az Info tv. alapján kizárólag a Honlapon történő regisztráció során a felhasználónak a Honlapon megtalálható szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

Szerzői jogok

A www.fonixinfo.hu, valamint a nyújtott szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog a Szolgáltatót illeti meg.

Szolgálatás

A Szolgáltatás célja: közérdekű információk, programajánlók, audiovizuális anyagok, reklámok, cikkek megjelenítése a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. releváns szolgáltatási körében.

Szolgáltató jogosult a Honlap bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és akár tartalmát – a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítani vagy megszüntetni.

Felhasználó a szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak és a jelen szabályzatnak megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni. Amennyiben a Felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütköző módon veszi igénybe a szolgáltatást, a Főnix rendezvényszervező közhasznú Nonprofit Kft. jogosult a szükséges jogi lépéseket megtenni.

Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a honlap zavartalan üzemeltetése érdekében. Azonban nem felelős a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért, valamint a rajta kívül álló okból keletkezett hibákét és ezek következményeiért (pl: hálózati meghibásodás, technikai leállás, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok).

Az adatkezelő adatai:

neve: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
elérhetősége: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hirlevel@fonixinfo.hu

Adatbiztonság:

Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, különös tekintettel azok megfelelő szintű védelme, illetve a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Cookie használata

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk össze semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.

Cookie-k (sütik) használatáról

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megfigyelje a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A weboldal e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.
Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.
A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is.
Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon.

Jogérvényesítés:

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz a info@fonixinfo.hu email címen, valamint bejelentéssel élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasot 22/c.)

Tárhely-szolgáltató neve: Directi Web Technology Pvt Limited (Unit No. 501, 5th Floor & Unit IT Building No.3, Nesco IT Park, Nesco Complex, Western Express Hughway, Goregaon (East), Mumbai Maharashtra 400063, India)

Tárhely-szolgáltató email címe: sales@resellerclub.com

Tárhely-szolgáltató weboldala: www.resellerclub.com

Záró rendelkezések:

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom) kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlap tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a Szolgáltatótól, illetve a Honlapról származó információk nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása, ismételt megjelentetése, terjesztése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton érvényesítjük.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot.

Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései felmerülnek, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken:

email: info@fonixinfo.hu
telefon: +36 52 518 400

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Szolgáltató különböző linkeket kínál harmadik fél weboldalának elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjein keresztül látogatni kíván.